Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja

1. Uvodne določbe
1.1. Predmetni splošni pogodbeni pogoji za najem opreme (v nadaljevanju: splošni pogoji) družbe Prozvok d.o.o., Mavsarjeva cesta 28, 1357 Notranje Gorice (v nadaljevanju: družba) so sestavni del ponudb in pogodb o najemu opreme, sklenjenih med družbo in najemnikom opreme, ki je pravna oseba (gospodarska družba, ki na trgu opravlja pridobitno dejavnost), ne glede na njeno obliko, pri čemer se med pravne osebe po teh pogojih štejejo tudi samostojni podjetniki posamezniki, javni in zasebni zavodi ter vse ostale entitete, ki niso fizične osebe ali med fizičnimi osebami (v nadaljevanju: stranka).
1.2. Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del vseh pogodb oziroma dogovorov, sklenjenih med družbo in stranko, ter se nanašajo na vsako naročilo stranke, povezano z najemom opreme (ponudba, predračun, naročilo, pogodba …). Z vstopom v pravno poslovno razmerje z družbo (za vstop v pravno poslovno razmerje se štejejo sprejem ponudbe, izdaja in/ali potrditev naročila, sprejem in/ali potrditev predračuna, sklenitev pogodbe – v nadaljevanju: pogodba) se šteje, da stranka s temi splošnimi pogoji izrecno soglaša in se z njimi v celoti strinja. Prav tako stranka izrecno priznava, da se za vsa pravna razmerja med njo in družbo uporabljajo izključno pogodba in predmetni splošni pogoji ali drugi splošni pogoji družbe.
1.3. Predmetni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.prozvok.com, prav tako se v fizični obliki hranijo na sedežu družbe. Stranka je na splošne pogoje opozorjena z besedilom same pogodbe. S tem se šteje, da so stranki splošni pogoji znani, s sklenitvijo pogodbe pa stranka izjavlja, da je splošne pogoje prebrala in se z njimi v celoti seznanila.

2. Splošno
2.1. Predmet pogodbe je najem opreme v lasti podjetja Prozvok d.o.o., Mavsarjeva cesta 28, 1357 Notranje Gorice.

3. Cene in plačilni pogoji
3.1. Stranka in družba se dogovorita za ceno skladno s cenikom družbe oziroma po posebnem dogovoru, ki je naveden v pogodbi.
3.2. Družba je strankam, ki zamujajo s plačilom, upravičena zaračunati zakonske zamudne obresti in tudi stroške izterjave skladno z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih. Ti stroški niso vključeni v izvršilne stroške morebitnih sodnih postopkov.
3.3. Enak plačilni pogoj velja za vsa podjetja s slabo plačilno disciplino, blokiranim računom ali neplačanimi preteklimi obveznostmi.

4. Pravice in dolžnosti pogodbenih strank
4.1. Stranka je dolžna za izposojeno opremo skrbeti kot dober gospodar.
4.2. Stranka je odgovorna za pravočasno vračilo opreme ter pravočasno plačilo najema opreme.
4.3. Stranka je dolžna družbo obveščati o kakršnih koli težavah ali napakah, ki nastanejo v zvezi s poslovanjem.

5. Trajanje pogodbe
5.1. Pogodba je sklenjena za določen čas, dogovorjen v pogodbi. Pogodba se lahko podaljša izključno pisno, s sklenitvijo aneksa, potrdilom nove ponudbe ipd. Pogodba se v nobenem primeru ne podaljša avtomatično. V primeru nevračila opreme ob dogovorjenem času pride stranka v zamudo in posledično v dodatne stroške.
5.2. Ob prenehanju ali razvezi pogodbe, ne glede na razlog, takoj prenehajo veljati pravice stranke do uporabe najete opreme. Stranka mora nemudoma omogočiti prevzem opreme oziroma ga vrniti sama, če je bilo tako že predhodno dogovorjeno, pri čemer veljajo vsa določila teh pogojev glede vračila opreme.

6. Odškodninska odgovornost
6.1. V primeru izgube, odtujitve, okvare, uničenja in/ali hujšega poškodovanja predmeta pogodbe je stranka dolžna povrniti družbi celotno vrednost predmeta pogodbe, in sicer po nabavni oziroma prodajni ceni te opreme. Za ugotavljanje okvar ali poškodb skladno s tem členom ima izključno pristojnost družba, ob prisotnosti stranke (ob prevzemu stvari). Vendar pa stranka skladno z določili Obligacijskega zakonika odgovarja tudi za škodo, ki bi se na opremi pokazale po vrnitvi opreme, tj. skrite napake.
6.2. V nobenem primeru družba ne odgovarja za škodo zaradi razlogov na strani stranke, zaradi nepravilne uporabe, naključnih poškodb ipd.

7. Varstvo osebnih podatkov
7.1. Z izpolnjenim obrazcem Pošlji povpraševanje stranka dovoljuje, da družba kot upravljavec zbirke osebnih podatkov vse posredovane podatke in podatke o vsebini nakupov obdeluje v skladu z Splošno uredbo o varstvu podatkov in ostalo zakonodajo s področja varstva podatkov.
7.2. Družba zagotavlja, da vse osebne podatke strank spletne strani in vse ostale podatke, zbrane v postopku pošiljanja podatkov preko obrazca Pošlji povpraševanje, preko telefona ali preko e-pošte, obdeluje zakonito ter le v obsegu namena zbiranja teh podatkov, da jih ščiti pred razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam, ter da so vsi osebni podatki uporabnikov zaupni.
7.3. Družba za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:
– ime in priimek
– telefonska številka
– naslov e-pošte
– naziv podjetja
– ID za DDV
– termin najema opreme
– termin montaže
– termin demontaže
– lokacija najema

8. Politika zasebnosti
8.1. Namen te politike je seznaniti stranke spletne strani o varovanju njihove zasebnosti v družbi
Prepričani smo, da želite kot stranka spletnih strani družbe, vedeti, kako vašo zasebnost varujemo:
– z zagotavljanjem anonimnega obiskovanja naše spletne strani. Po spletni strani www.prozvok.com, se lahko premikate anonimno. Za izboljšanje svoje prisotnosti na spletu obdelujemo samo statistične podatke in ne podatkov, ki bi jih lahko povezali z vami, če nam za to niste dali privolitve;
– v primeru zbiranja, obdelovanja ali uporabe vaših osebnih podatkov na spletni strani, to objavimo na spletni strani. Brez vašega izrecnega soglasja ne bomo samodejno zbirali, obdelovali ali uporabljali osebnih podatkov, povezanih z vašim obiskom spletne strani, razen podatkov, ki jih navajamo v tej politiki;
– z varnostnimi ukrepi, ki ustrezajo najnovejšemu stanju tehnike.

9. Upravljalec podatkov
9.1. Upravljavec vaših osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali je družba, ki z osebnimi podatki ravna skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi.
Podatki o upravljavcu:
Dolg naziv: Prozvok kulturna produkcija d.o.o.
Kratek naziv: Prozvok d.o.o.
Naslov: Mavsarjeva cesta 28
Poštna številka in kraj: SI-1357 Notranje Gorice
Matična številka: 1714775
Spletna stran: www.prozvok.com
E-pošta: info@prozvok.com
Družba lahko obdeluje osebne podatke, ki jih pridobi od vas, predvsem kadar:
– uporabljate našo spletno stran,
– uporabljate naše storitve
– stopite v stik z nami

Družba od strank zbira samo tiste podatke, ki jih dobi prostovoljno in od uporabnikov ne zahteva podatkov, ki bi bili pogoj za nakup ali obiskovanje njenih spletnih strani.

10. Končne določbe
10.1. Ti splošni pogoji veljajo od 1. 1. 2021 dalje do preklica ali spremembe.
10.2. Vsaka sprememba splošnih pogojev je veljavna le, če je objavljena na spletni strani www.prozvok.com in stranki dostopna na enak način, kot ti splošni pogoji. Za stranko v vsakem primeru veljajo splošni pogoji, s katerimi je bila seznanjena v trenutku sklenitve pogodbe. V primeru spremembe splošnih pogojev med trajanjem pogodbenega razmerja med družbo in stranko spremembe oziroma novi splošni pogoji veljajo v primeru, da stranka z njimi soglaša. V primeru sklenitve nove pogodbe z isto stranko je družba ni dolžna posebej obveščati o veljavnosti novih ali spremenjenih pogojev.
10.3. Družba in stranka se zavežeta vse morebitne spore, nastale na podlagi teh splošnih pogojev oziroma samega poslovnega razmerja med stranko in družbo, reševati sporazumno. Če to ne bo mogoče, za vse spore, nastale iz razmerja med družbo in stranko, velja izključna uporaba prava Republike Slovenije, za pristojno pa družba in stranka določata stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
10.4. Stranka s sprejemom ponudbe/predračuna oziroma podpisom pogodbe vsakokrat posebej izjavlja, da je splošne pogoje prebrala in se z njimi strinja.

Prozvok d.o.o.
Borovnica, 1. 1. 2021